International and English Programs

ระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร

Bachelor of Arts Program in Enterpreneurial Economics : EEBA

International Program

Bachelor of Economics Program in Economics

English Program

หลักสูตร ภาษาไทย

ระดับปริญญาตรี 3 หลักสูตร

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์และธุรกิจเกษตร
สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์

หมายเหตุ

* รับตรงผ่านระบบการรับของมหาวิทยาลัยฯ หมายถึงโควต้าพิเศษในภูมิภาค นักกีฬา หรือผู้มีความสามารถพิเศษซึ่ง สำนักทะเบียนและประมวลผล เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
** รับตรงโดยสาขาวิชา คณะ หรือโครงการพิเศษ นั้น ๆ