เจ้าหน้าที่ภาควิชาเศรษฐศาสตร์

นางสาว วราภรณ์ ก.ศรีสุวรรณ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
โทร. 1541,1740-1742 ต่อ 509
Email : waraporn.k@ku.th

นางสาว สุวรีย์ ทรงธรรม
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
โทร. 1541, 1740-1742 ต่อ 510
Email : fecosvr@ku.ac.thsuvaree.s@ku.th

นางสาว ชลลดา โอชา
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
โทร. 1541,1740-1742 ต่อ 514
Email : chollada@ku.th, chollada@gmail.comfecocdo@ku.ac.th

นาง อำพร สาระภก
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
โทร. 1541, 1740-1742 ต่อ 512
Email : aumporn.s@ku.thfecoaps@ku.ac.th

นางสาวปราณี สมรูป
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
โทร. 1541,1740-1742 ต่อ 0,502
Email : pranee.jar@ku.thfecopnj@ku.ac.th

นาง กัลยาภรณ์ เนตรสุวรรณ
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
โทร. 1541,1740-1742 ต่อ 510
Email : kallayaporn.n@ku.thfecokpn@ku.ac.th

เจ้าหน้าที่โครงการปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ ภาคพิเศษ
และภาคภาษาอังกฤษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์

นางสาว แพรวพรรณ สุทธิบุตร
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
โทร. 1541,1740-1742 ต่อ 511
Email : praophun.s@ku.thfecoppsb@ku.ac.th

นางสาว จิตรรัฏดา บุญพิศิษฐ์สกุล
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 1541,1740-1742 ต่อ 515
Email : jidratda.b@ku.thfecojdb@ku.ac.th

นางสาวสุกัญญา ใบกาวิน
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 1541,1740-1742 ต่อ 507
Email :  sukanya.bai@ku.th, fecosyba@ku.ac.th

นางสาว ชัญญานุช อินทรอร่าม
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 1541,1740-1742 ต่อ 508
Email : intaraaram999@gmail.comfecocni@ku.ac.th

นางสาว สมใจ คนชม
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
โทร. 1541,1740-1742 ต่อ 513
Email : somjai.kh@ku.thfecosjk@ku.ac.th

นางสาวพรลาวัน เนื้อขำ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 1541,1740-1742 ต่อ 513
Email : pornlawan.n@ku.thfecopwn@ku.ac.th

นางสาว ธิดารัตน์ อบกลิ่น
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
โทร. 1541,1740-1742 ต่อ 511
Email : fecotrob@ku.ac.th, tidarud03@hotmail.com,

tidarud.o@ku.th

นางสาว รัฐพร เมืองนิล
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
โทร. 1541,1740-1742 ต่อ 508
Email : ruttaporn.m@ku.thfecorpm@ku.ac.th

นางสาว แสงทอง บงกชศรีไสว
ตำแหน่ง : พนักงานสถานที่
โทร. 1541,1740-1742 ต่อ 512

เจ้าหน้าที่โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์

นางสาวธัญลักษณ์  เกษแก้ว
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 02-562-0233 ต่อ 503
Email : fecotlk@ku.ac.th, kedkeaw2511@gmail.com

นางพัชรินทร์  อุดมรัตน์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 02-562-0232 ต่อ 202
Email :fecopru@ku.ac.th

นางสาววรรณพร  ฉัตรทอง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
โทร. 02-562-0232 ต่อ 201
Email : fecowpc@ku.ac.th, nulex2002@yahoo.com

นางสาววราภรณ์  เรืองเพ็ชร์
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร. 02-562-0232 ต่อ 602
Email : fecovpr@ku.ac.th

นางสาวสุรัญญา  บัวทอง
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร. 02-562-0232 ต่อ 305
Email : fecosyb@ku.ac.th

นางสาวอริสรา  กันยา
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
โทร. 02-562-0233 ต่อ 203
Email : fecoasr@ku.ac.th

เจ้าหน้าที่โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ)

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 02-562-0232 ต่อ 204
Email :