ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

หน่วยงาน
ประกาศ
วิธีการจัดซื้อจ้ดจ้าง
วันที่ประกาศเผยแพร่
คณะเศรษฐศาสตร์ ประกาศผู้ชนะอุปกรณ์บันทึกภาพวีดีโอและถ่ายทอดสด วิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.พ. 65
คณะเศรษฐศาสตร์ ประกาศผู้ชนะเครื่องฉายภาพสามมิติพร้อมอุปกรณ์ วิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.พ. 65
คณะเศรษฐศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา คอมพิวเตอร์ Notebook 7 เครื่อง วิธี e-bidding 14 ก.พ. 65
คณะเศรษฐศาสตร์ ประกาศผู้ชนะเสนอการประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 50 เครื่อง วิธี e-bidding 4 มิ.ย. 64
ภาควิชาสหกรณ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำอาจารย์หญิงและอาจารย์ชาย อาคาร 1 ชั้น 2 ภาควิชาสหกรณ์ วิธี e-bidding 19 มี.ค. 64
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร  วิธี e-bidding 30 ธ.ค. 63
คณะเศรษฐศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ วิธีเฉพาะเจาะจง 27 ต.ค. 63
คณะเศรษฐศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากล้อง Webcam พร้อมอุปกรณ์ วิธีเฉพาะเจาะจง 26 มิ.ย. 63
คณะเศรษฐศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร 4 วิธีเฉพาะเจาะจง 10 มิ.ย. 63
คณะเศรษฐศาสตร์ ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาจัดซื้อเครื่อง Projector วิธีเฉพาะเจาะจง 8 มิ.ย. 63
คณะเศรษฐศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 12 เครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง 2 เม.ย. 63
คณะเศรษฐศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการซื้อเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ วิธีเฉพาะเจาะจง 20 ม.ค. 63
คณะเศรษฐศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา e-bidding ตัวจ่ายสัญญา Wifi วิธี e-bidding 5 ก.ย.62
คณะเศรษฐศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมพื้นทางเดินระเบียงอาคารปฏิบัติการ วิธีเฉพาะเจาะจง 19 มิ.ย.62
คณะเศรษฐศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำวีดีทัศน์แนะนำคณะเศรษฐศาสตร์ วิธีเฉพาะเจาะจง 2 พ.ค. 62
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างแม่บ้านเพื่อปฏิบัติงานในภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรฯ วิธีเฉพาะเจาะจง 8 มี.ค. 62
ภาควิชาสหกรณ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจเช็คและซ่อมอุปกรณ์ตู้สาขาโทรศัพท์ วิธีเฉพาะเจาะจง 8 มี.ค. 62
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาแม่บ้านเพื่อปฏิบัติงานในภาควิชาฯ วิธีเฉพาะเจาะจง 8 มี.ค. 62
โครงการบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาถ่ายเอกสารประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 วิธีเฉพาะเจาะจง 8 มี.ค. 62
ศูนย์กิจการนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุงานบ้านงานครัว วิธีเฉพาะเจาะจง 8 มี.ค. 62
คณะเศรษฐศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสอราคาจ้างเหมาทำตรายาง วิธีเฉพาะเจาะจง 8 มี.ค. 62
โครงการบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ วิธีเฉพาะเจาะจง 4 มี.ค. 62
ภาควิชาสหกรณ์ ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ วิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.พ. 62
คณะเศรษฐศาสตร์ ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.พ. 62
ภาควิชาสหกรณ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสาร วิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.พ. 62
โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ (หลักสูตรนานาชาติ) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาถ่ายเอกสาร วิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.พ. 62
ภาควิชาสหกรณ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศและค่าน้ำมันเชื้อเพลิง วิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.พ. 62
ศูนย์กิจการนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำมันเชื้อเพลิง วิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.พ. 62
คณะเศรษฐศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเติมเงินโทรศัพท์มือถือของคณะ วิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.พ. 62
ห้องสมุดพิทยาลงกรณ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร วิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.พ. 62
คณะเศรษฐศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อลำโพงติดผนัง วิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.พ. 62
ศูนย์กิจการนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดโครงการสัมมาทิฐิบุคลากรศูนย์กิจการนานาชาติ วิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.พ. 62
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน มกราคม 2562 วิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.พ. 62
ศูนย์กิจการนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) วิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.พ. 62
คณะเศรษฐศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน วัสดุงาน และวัสดุไฟฟ้า วิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.พ. 62
โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถจักรยานยนต์ วิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.พ. 62
โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาถ่ายเอกสารประจำเดือน ม.ค. 62 วิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.พ. 62