ปฏิทินกิจกรรม

08
กันยายน
Isuzu
ทุน ISUZU สำหรับนิสิตเรียนดี ปีการศึกษา 2563
09:00 - 16:00
งานบริการการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์

รับสมัครทุนการศึกษาสําหรับนิสิ …

18
ธันวาคม
Ph.D. -12 2
รับสมัครนิสิตใหม่ โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
09:00 - 16:00
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Download file PDF >> กำห …