ทุนระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีทุนการศึกษาสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีความประพฤติดี มีความเอาใจใส่ในการศึกษา มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่จะสำเร็จการศึกษาได้ และมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่เจ้าของทุนระบุ ประเภทของทุนมีดังนี้

 1. ทุนการศึกษาประเภทจ่ายขาด เป็นทุนการศึกษาที่ผู้มีจิตศรัทธา เช่น บริษัท มูลนิธิ ห้างร้าน สมาคม บุคคลทั่วไป มอบให้เพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษามูลค่าทุนละ 3,000 – 72,000 ต่อปีการศึกษา
 2. ทุนการศึกษาประเภทดอกผล เป็นทุนการศึกษาที่ผู้มีจิตศรัทธา เช่น บริษัท มูลนิธิ ห้างร้าน สมาคม บุคคลทั่วไป มอบเงินจำนวนหนึ่งให้กับมหาวิทยาลัย เพื่อนำดอกผลที่ได้รับจัดสรรเป็นทุนแก่นิสิตในแต่ละปี ตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่เจ้าของทุนระบุ มูลค่าทุนละ 3,500 บาทขึ้นไป ต่อปีการศึกษา
 3. ทุนการศึกษาประเภทงานตอบแทน เป็นทุนการศึกษาที่ผู้มีจิตศรัทธา เช่น บริษัท มูลนิธิ ห้างร้าน สมาคม บุคคลทั่วไป มอบเงินจำนวนหนึ่งให้กับมหาวิทยาลัย เพื่อนำดอกผลที่ได้รับมาไว้สำหรับจัดสรรเป็นทุนปฏิบัติงาน ตอบแทนของนิสิตเป็นรายเดือน ๆ ละ 1,000 บาทต่อเดือน

หน่วยทุนการศึกษา มีหน้าที่ช่วยเหลือนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษาให้มี โอกาสศึกษาได้สำเร็จ ตามหลักสูตร

คุณสมบัติของนิสิตผู้ขอรับทุน

 1. เป็นนิสิตระดับปริญญาตรี
 2. เป็นผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อใช้จ่ายทางการศึกษา
 3. มีผลการเรียนอยู่ในระดับที่สามารถสำเร็จการศึกษาได้ หรือตามเกณฑ์ ที่ทุนการศึกษาระบุไว้
 4. มีความประพฤติดี ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการลงโทษทางวินัยนิสิต
 5. มีคุณสมบัติเฉพาะ ตามที่ทุนการศึกษานั้นๆ ระบุไว้

ระยะเวลาดำเนินการ

 • รับสมัคร
  • สัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนมิถุนายน
 • สัมภาษณ์
  • สัปดาห์สุดท้ายของเดือนมิถุนายน
 • ประกาศรายชื่อ
  • ปลายเดือนกรกฎาคม

สถานที่ให้บริการ

 • ชั้น 3 ห้องทุนการศึกษา กองกิจการนิสิต อาคารระพี สาคริก โทร. 0-2118-0175
 • เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา เช้า : 08.30 – 12.00 น. – บ่าย : 13.00 – 16.30 น.
 • ดูรายละเอียดที่ www.go.sa.ku.ac.th

ทุนบัณฑิตศึกษา

ทุนสนับสนุนงานวิจัยและทุนการศึกษา

แหล่งเงินทุนอุดหนุนการวิจัยมีดังนี้

 1. ทุนสนับสนุนการศึกษาจากเงินรายได้และดอกผลจากเงินกองทุนบัณฑิตวิทยาลัย
  1. ทุนสนับสนุนการเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า
   1. สำหรับการเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่าในการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติในต่างประเทศ ทุนละ 10,000 บาท
   2. สำหรับการเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่าในการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติภายในประเทศ สนับสนุนเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินทุนละ 5,000 บาท
  2. รางวัลและทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ในวารสารวิชาการ ระดับนานาชาติ สนับสนุนเรื่องละ 20,000 บาท โดยสนับสนุนนิสิต 10,000 บาท และประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 10,000 บาท
  3. ทุนผู้ช่วยสอน สนับสนุนนิสิตปริญญาโทและปริญญาเอก ที่ภาควิชาได้คัดเลือกให้เป็นผู้ช่วยสอนในวิชาระดับพื้นฐาน โดยให้ทุนเป็นรายเดือนตาม จำนวนชั่วโมงที่ช่วยสอน ดังนี้
   • นิสิตปริญญาโท 2,000 บาท/เดือน
   • นิสิตปริญญาเอก 3,000 บาท/เดือน
   • *** โดยภาควิชาจะเป็นผู้เสนอชื่อมายังบัณฑิตวิทยาลัยภายในกำหนดเวลา ที่บัณฑิตวิทยาลัยแจ้งไว้ในประกาศในแต่ละภาคการศึกษา ***
 2. ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยประเภทวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา โดยได้รับงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนและเงินรายได้บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อจัดสรรให้แก่นิสิตบัณฑิตศึกษาจำนวน 50 ทุน วงเงิน 750,000 บาท นิสิตที่ประสงค์จะขอรับทุนให้จัดทำใบสมัคร พร้อมแนบ ใบรายงานผลการเรียน (Transcript) และโครงการวิทยานิพนธ์ ส่งถึง งานทุนการศึกษา/วิจัย ชั้น 3 ภายในกำหนดเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัยแจ้งไว้ในประกาศในแต่ละปีการศึกษา
 3. ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ โดยการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีละ 15 ล้านบาท ซึ่งเป็นการให้ทุนต่อเนื่อง จนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ในการรับทุน นิสิตปริญญาโทได้รับทุนไม่เกิน 2 ปีๆละ 100,000 บาท นิสิตที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทเรียนต่อปริญญาเอกได้รับทุนไม่เกิน 3 ปีๆ ละ 100,000 บาท และนิสิตที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเรียนต่อปริญญาเอก ได้รับทุนไม่เกิน 5 ปีๆ ละ 100,000 บาท
 4. ทุนอุดหนุนการวิจัยของภาควิชา ทุนนี้เป็นการจ้างนิสิตเข้าช่วยงานวิจัยของอาจารย์ในภาควิชา ซึ่งเท่ากับนิสิตได้มีโอกาสฝึกทำงานวิจัยและมีรายได้จากการทำงาน ตามสมควร นิสิตต้องติดต่อกับภาควิชา ซึ่งจะพิจารณาเป็นราย ๆ ไป
 5. ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก และทุนวิจัยสำหรับนิสิตปริญญาโท จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 6. ทุนวิจัยสำหรับนิสิตปริญญาโทและปริญญาเอกของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ซึ่งจะประกาศให้ทราบประมาณกลางเดือนมิถุนายนของทุกปี
 7. ทุนการศึกษาภายในระดับประเทศระดับบัณฑิตศึกษาของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 8. ทุนโครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธเพื่อผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 9. ทุนราชกรีฑาสโมสร ให้เป็นประจำทุกปี จำนวน 3 ทุน ๆ ละ 24,000 บาท แบ่งจ่ายทุน 2 ปี ๆ ละ 12,000 บาท โดยต้องเป็นนิสิตในปีแรกของบัณฑิตวิทยาลัย มีความประพฤติดี และมีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

นอกจากนี้อาจมีทุนอื่น ๆ ที่จะได้รับเป็นครั้งคราว ซึ่งจะขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานทุนการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย โทร 0-2942-8445-50 ต่อ 215, 302 หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.grad.ku.ac.th ทุนการศึกษา

ทุนต่างประเทศ

กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับผิดชอบในส่วนของทุนศึกษา/วิจัย และโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากร/นิสิต ที่ได้รับการประชาสัมพันธ์มาจากหน่วยงานต่างๆทั้งในและต่างประเทศ เช่น สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) สถานทูต สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ สมาคมหรือองค์กรนานาชาติ ที่มีความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกันกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฯลฯ

บุคลากร นิสิต คณาจารย์ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่มีความสนใจสมัครรับทุนต่างๆ ควรมีความพร้อมดังต่อไปนี้

 1. มีผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ เช่น ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน เป็นต้น
 2. มีสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจสมบูรณ์
 3. สามารถเดินทางโดยลำพังได้
 4. ต้องศึกษารายละเอียด และเงื่อนไขต่างๆของทุนโดยละเอียด ก่อน ตัดสินใจสมัคร

ติดต่อสอบถาม

งานทุนและเจรจาธุรกิจ
กองวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 10 สำนักงานอธิการบดี
โทร.02-9428725
e-mail : fro@ku.ac.th
เว็บไซต์กองวิเทศสัมพันธ์ http://www.intaff.ku.ac.th