คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Faculty of Economics Kasetsart University

50 Ngam Wong Wan Rd, Lat Yao Chatuchak Bangkok 10900

โทร. 0-2579-1544, 0-2579-2019, 0-2579-2044, 0-2579-2166, 0-2579-2187, 0-2579-9579, 0-2562-0220

โทรศัพท์ภายใน. 1536, 1538, 1736, 1737, 1739

โทรสาร. ต่อ 5718, 5202, 02-579-2147

ห้องสำนักงานคณบดี. ต่อ 5702, 5703

เว็บไซต์. https://eco.ku.ac.th

เฟสบุ๊ค ข่าวสาร. https://www.facebook.com/Econnews_KU-380010145432918/

เฟสบุ๊ค งานบริการการศึกษา. https://www.facebook.com/essecoku/

Youtube. https://www.youtube.com/channel/UCLpQefz6c0cwBYgQchsxEeA

E – mail : econku@ku.th