ดร.ธิดารัตน์ คุ้มกิจ
Kumkit, Tidarat,Ph.D.
E-mail : fecotrk@ku.ac.th

ผศ.ดร.ศศิภา พจน์วาที
Pojanavatee, Sasipa,Ph.D.Asst.Prof.
E-mail : fecosipo@ku.ac.th

ดร.ลลิตา จันทรวงศ์ไพศาล หงุ่ยตระกูล
Nguitragool Chanwongpaisarn, Lalita,Ph.D.
E-mail : fecolan@ku.ac.th

ดร.ประไพพิมพ์ สุธีวสินนนท์
Sutheewasinnon, Prapaipim,Ph.D.
E-mail : fecoppsu@ku.ac.th

ผศ.ดร.พัฒน์ พิสิษฐเกษม
Pisitkasem, Phat,Ph.D.Asst.Prof.
E-mail : fecophp@ku.ac.th

ศาสตราจารย์ ดร.ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน์
Rangkakulnuwat, Poomthan,Ph.D.Prof.
E-mail : fecophr@ku.ac.th
Curriculum Vita-Poomthan-Thai
Curriculum_Vita_Poomthan_English

Time Series for Econ and Bus_Poomthan