มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)
  – สำหรับหน่วยงาน คลิก
  – สำหรับที่ประชุมกบม. สภา มก. และ คณบดีมก. คลิก
 • ระบบสารสนเทศนิสิต (สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่)
  – เว็บสารสนเทศนิสิต สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ คลิก
  – เว็บติดตามการลงทะเบียนเรียนของนิสิต คลิก
 • ระบบเกรดออนไลน์ คลิก
 • ระบบประเมินการเรียนการสอน คลิก
 • ระบบงานอาจารย์ที่ปรึกษาออนไลน์ คลิก
 • ระบบรายงานข้อมูลอาจารย์ คลิก
 • ระบบประเมินผลการบริหารงานของคณบดี และผู้อำนวยการสำนักฯ/สถาบัน คลิก
 • ระบบสำนักงานอัตโนมัติ (จดหมายเวียน) คลิก
 • ระบบสำนักงานอัตโนมัติ (KU-Life) คลิก
 • ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน คลิก

แบบฟอร์ม

*** ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับ พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2565 และเอกสารแนบท้ายประกาศ ***

แบบฟอร์มภายใน คณะเศรษฐศาสตร์ 

 • แบบฟอร์มสำหรับขอติดตั้งโปรแกรม EViews Academic Volume  [Word] [ PDF] (เฉพาะอาจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

 

ข้อมูล ณ วันที่ 24 /02/2566