สำหรับอาจารย์

 • ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)
  – สำหรับหน่วยงาน คลิก
  – สำหรับที่ประชุมกบม. สภา มก. และ คณบดีมก. คลิก
 • ระบบสารสนเทศนิสิต (สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่)
  – เว็บสารสนเทศนิสิต สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ คลิก
  – เว็บติดตามการลงทะเบียนเรียนของนิสิต คลิก
 • ระบบเกรดออนไลน์ คลิก
 • ระบบประเมินการเรียนการสอน คลิก
 • ระบบงานอาจารย์ที่ปรึกษาออนไลน์ คลิก
 • ระบบรายงานข้อมูลอาจารย์ คลิก
 • ระบบประเมินผลการบริหารงานของคณบดี และผู้อำนวยการสำนักฯ/สถาบัน คลิก
 • ระบบสำนักงานอัตโนมัติ (จดหมายเวียน) คลิก
 • ระบบสำนักงานอัตโนมัติ (KU-Life) คลิก
 • ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน คลิก

ข้อควรรู้สำหรับอาจารย์

หน่วยงานบริการ

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนภายในคณะเศรษฐศาสตร์ ภาคต้นปีการศึกษา 2563 (หลักสูตรปริญญาตรี)

สรุปการจัดการเรียนการสอนภายในคณะเศรษฐศาสตร์

ข้อมูล ณ วันที่ 6 /8/2563