ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภรณ์ อธิปัญญากุล
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Email: thanaporn.at@ku.th, fecotpa@ku.ac.th

ดร. จุมทิพย์ เสนีย์รัตนประยูร
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Email: jumtip.s@ku.th

รองศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ อรรถวานิช
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Email : witsanu.a@ku.ac.th