ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภรณ์ อธิปัญญากุล
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Email: thanaporn.at@ku.th, fecotpa@ku.ac.th

ดร.ณิธิชา ธรรมธนากูล
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

Email: feconct@ku.ac.th, nithicha.t@ku.th

รองศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ อรรถวานิช
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย

Email : witsanu.a@ku.ac.th