ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จักรกฤษณ์ พจนศิลป์
หัวหน้าภาควิชา

Email : fecocrp@ku.ac.th

ดร. โสภณ แย้มกลิ่น
รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายบริหารและการเงิน

Email : sophon.y@ku.th

ดร.-นภสม-สินเพิ่มสุขสกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นภสม สินเพิ่มสุขสกุล
รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายวิชาการ

Email : nopasom.s@ku.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวรรณา สายรวมญาติ
รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และกิจการนิสิต

Email : suwanna.s@ku.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรชส นภสินธุวงศ์
รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

Email : orachos.n@ku.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุชุก ด้วงบุตรศรี
รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายประกันคุณภาพ

Email : uchook.d@ku.th

นส. กชกร ธรรมโอรส
เลขานุการภาควิชา

Email : kochakorn11@gmail.com