ดร.พรชัย ศุภวิทิตพัฒนา
หัวหน้าภาควิชาสหกรณ์
E-mail :   fecopcsv@ku.ac.th

ผศ.ดร.ณคุณ ธรณีนิติญาณ
รองหัวหน้าภาควิชาสหกรณ์ฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์
E-mail : feconht@ku.ac.th

ผศ.ดร.พิมพ์พร โสววัฒนกุล
รองหัวหน้าภาควิชาสหกรณ์ฝ่ายวิชาการ
E-mail : fecoppso@ku.ac.th

ผศ.ดร.ศศิภา  พจน์วาที

รองหัวหน้าภาควิชาสหกรณ์ ฝ่ายประกันคุณภาพและวิจัย

E-mail : fecosipo@ku.ac.th

ดร.กนกอร สีมานนท์

ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาสหกรณ์ ฝ่ายกิจการนิสิต

E-mail : fecokos@ku.ac.th

นางนาตยา  สุวรรณสาโรจน์
เลขานุการภาควิชาสหกรณ์
E-mail : feconys@ku.ac.th