ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณคุณ  ธรณีนิติญาณ
หัวหน้าภาควิชาสหกรณ์
E-mail : feconht@ku.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิภา  พจน์วาที
รองหัวหน้าภาควิชาสหกรณ์ฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์

E-mail : fecosipo@ku.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์พร  โสววัฒนกุล
รองหัวหน้าภาควิชาสหกรณ์ฝ่ายวิชาการ วิจัยและประกันคุณภาพ

E-mail : fecoppso@ku.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒน์   พิสิษฐเกษม
ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาสหกรณ์ฝ่ายกิจการนิสิต

E-mail : fecophp@ku.ac.th

นายสุทธิศักดิ์  อินทร์พงษ์
เลขานุการภาควิชาสหกรณ์

E-mail : feconys@ku.ac.th