Home / การจัดการความรู้

การจัดการความรู้

  1. Econ KM Day ครั้งที่ 1 : “มารู้จัก EdPEx กันเถอะ”
  2. KU goes Google
  3. บทเรียนคอมพิวเตอร์เพื่อการอบรมแบบสาธิต เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla บน Pirun Server
  4. คู่มือการสร้างโฮมเพจส่วนบุคคลด้วย Joomla  (joomla 1.5 บน pirun server)
คลิกที่ภาพเพื่อ save file  : 
ในหัวเรื่อง “มารู้จัก EdPEx กันเถอะ” เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 เวลา 11.30 – 13.30 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ EC5504 ชั้น 5 อาคารปฎิบัติการ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ศักดิ์สิทธิ์ บุศยพลการ รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพฯ มาให้ความรู้และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลากรสาวยสนับสนุนคณะเศรษฐศาสตร์ (ระดับหัวหน้างาน) part 1 part2
1. ศึกษาดูงาน 2. สัมมนา
3. การประชุม