Home / โครงการพิเศษ

โครงการพิเศษ

 1. โครงการปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ ภาคพิเศษ
 2. โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสต์การประกอบการ (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคพิเศษ
 3. โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ)
 4. โครงการหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
 5. โครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์และทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 6. โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 7. โครงการหลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตร นานาชาติ
 8. โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร
 9. โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ)
 10. โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์
 11. โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
 12. โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ)