Home / การรับเข้าศึกษา

การรับเข้าศึกษา

การรับเข้าเป็นนิสิต

กำหนดการและวิธีการรับเข้าศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยในแต่ละ ปีการศึกษา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
  2. ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
  3. ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหาย
  4. ไม่เป็นคนวิกลจริต และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอื่นซึ่งสังคม รังเกียจ
  5. ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษาเพราะมีความผิดทางวินัย

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558
เว็บไซต์สำนักทะเบียนและประมวลผล