Home / ประวัติ / พันธกิจ

พันธกิจ

  1. สร้างคนและผู้นำที่มีความรู้ มุ่งมั่น สร้างสรรค์ มีจิตสำนึก เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ และความเสมอภาคทางสังคม
  2. สร้างพลังและขับเคลื่อนเครือข่ายทางวิชาการเศรษฐศาสตร์ ทั้งภายในและภายนอก ทั้งระดับชาติและนานาชาติ เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์
  3. สร้างความสามัคคีและพัฒนาบุคลากรของคณะ เพื่อให้มีความพร้อมและทันกาลกับกระแสการเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีของโลก