Home / กฎระเบียบข้อบังคับ

กฎระเบียบข้อบังคับ

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (เริ่มใช้ 1 พ.ย. 61)


ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2559


จรรยาบรรณบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


จรรยาบรรณอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


จรรยาบรรณนักวิจัย