Home / กิจกรรมทั่วไป / Double Degree 4+1 ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาคต้น ปีการศึกษา 2562

Double Degree 4+1 ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาคต้น ปีการศึกษา 2562

โครงการเรียนล่วงหน้า ระดับบัณฑิตศึกษาร่วมกันระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะเศรษฐศาสตร์ ภาคต้น ปีการศึกษา 2562

โครงการนี้คืออะไร

โครงการนี้เปิดให้สำหรับนิสิต ป ตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าเรียนวิชาเนื้อหาปี 1 ป โท ของคณะเศรษฐศาสตร์

โครงการนี้เหมาะกับนิสิตประเภทไหน

โครงการนี้เปิดให้สำหรับนิสิต ป ตรี ที่ศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษา และลงทะเบียนเรียนรายวิชาตามหลักสูตรมาแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่น้อยกว่า 3.00 เมื่อจบชั้นปีที่ 3

โครงการนี้เข้าแล้วมีสิทธิพิเศษอะไรบ้าง

นิสิตสามารถนำผลการเรียนวิชานั้นๆ ที่มีผลการเรียนระดับ B (3.00) ขึ้นไป มาขอเทียบโอนรายวิชาตามหลักสูตรที่เข้าศึกษาได้ และเป็นผู้ที่มีสิทธิถูกคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรที่เลือกได้ นอกจากนี้ยังสามารถนำมาเทียบโอนได้ภายในระยะเวลา 3 ปี หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาตรี

โครงการนี้สมัครและเตรียมเอกสารในการสมัครอย่างไร

1. ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง – บางเขน งานบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย อาคารสารสนเทศ ชั้น 2

2. ติดตามประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการและรายวิชา ที่เปิดสอน http://www.grad.ku.ac.th

3. การชําระค่าธรรมเนียมและการลงทะเบียนเรียน โดยให้ผู้มีสทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ ชําระค่าธรรมเนียม พร้อมลงทะเบียนด้วยเอกสาร KU1 – บางเขน ที่สํานักทะเบียนและประมวลผล

เอกสารประกอบการรับสมัคร ประกอบด้วย

1. ใบสมัครโครงการเรียนล่วงหน้า (download จาก www.grad.ku.ac.th) ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน

2.  สําเนาบัตรประจําตัวนิสิต/นักศึกษามหาวิทยาลัย หรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

3.  สําเนาแสดงผลการเรียน 6 ภาคการศึกษา ที่มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่น้อยกว่า 3.00

โครงการนี้มีค่าธรรมเนียมการศึกษาเท่าไร

ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในโครงการเรียนล่วงหน้าระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ ประกาศ ณ วันที่ 14 มีนาคม 2556

โครงการนี้ประกาศรับสมัครเมื่อไร

นิสิตติดตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์การเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรีเข้าศึกษาในโครงการเรียนล่วงหน้า ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2562 จากเวปไซด์ของบัณฑิตวิทยาลัย http://www.grad.ku.ac.th

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเอกสารประกอบการเรียนการสอน และค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ ไม่รวมในค่าหน่วยกิตเรียนล่วงหน้า

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

 

 

 

 

About Praew

Check Also

ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาสหกรณ์ จำนวน 1 อัตรา

คณะเศรษฐศาสตร์ข …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *