Home / ข่าวกิจกรรมนิสิต / สัมมนาวิชาการ เรื่อง “การปรับตัวของสหกรณ์ไทยไปสู่ยุค Thailand 4.0”

สัมมนาวิชาการ เรื่อง “การปรับตัวของสหกรณ์ไทยไปสู่ยุค Thailand 4.0”

วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น.

รศ.ดร.วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวเปิดงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การปรับตัวของสหกรณ์ไทยไปสู่ยุค Thailand 4.0”

โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ในการอภิปราย ดังนี้
1. คุณพีระพงศ์ วาระเสน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์
2. รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. คุณพงศธร สุวรรณภิญโญกุล ผู้จัดการฝ่ายบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

การจัดสัมมนาในครั้งนี้จัดโดยนิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาสหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถเข้าใจและรับรู้ถึงข้อมูลอย่างเป็นจริงในประเด็นดังกล่าว
2.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในเชิงวิชาการต่อไป

ณ ห้องประชุม EC 5205 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

About Praew

Check Also

Double Degree 4+1 ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาคต้น ปีการศึกษา 2562

โครงการเรียนล่ว …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *