Home / ข่าวกิจกรรมนิสิต

ข่าวกิจกรรมนิสิต

Double Degree 4+1 ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาคต้น ปีการศึกษา 2562

โครงการเรียนล่วงหน้า ระดับบัณฑิตศึกษาร่วมกันระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะเศรษฐศาสตร์ ภาคต้น ปีการศึ …

Read More »

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนิสิตแลกเปลี่ยนที่เข้าศึกษาในคณะเศรษฐศาสตร์

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนิสิตแลกเปลี่ยนที่เข้าศึกษาในคณะ …

Read More »

กิจกรรมมอบเหรียญเรียนดี นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นนทร์ วรพาณิชช์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสริยา บุญญ …

Read More »

Programming for your FUTURE

คณะเศรษฐศาสตร์เปิดอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้นิสิตที่กำลังจะจบการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบั …

Read More »

พิธีมอบทุนการศึกษา แก่นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. รศ.ดร.วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย …

Read More »