Home / กิจกรรมทั่วไป (page 3)

กิจกรรมทั่วไป

ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ …

Read More »

โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรแก่ครูแนะแนว

เมื่อวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัด “โครงการประชาสัมพันธ์หลั …

Read More »

รางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2559

คณะเศรษฐศาสตร์ ได้รับรางวัลส่วนงานที่สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ  และขอแสดงความยินดีกับ …

Read More »

การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 12

วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. รศ.ดร.วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษ …

Read More »