ชนัญชิดา เค็งสม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภายใน 1538 ต่อ 5705
หัวหน้างานแผนและพัฒนาองค์กร
จารุพรรณี  คณโฑเงิน
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
ภายใน 1538 ต่อ 5704
หัวหน้าหน่วยแผนและพัฒนาองค์กร
จิตศนัย เนียมกลัด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ภายใน 1538 ต่อ  5706
สีห์สุระ  จูฑะศิลปิน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ภายใน 1538 ต่อ  5708