หัวหน้างานแผนและพัฒนาองค์กร
ชนัญชิดา เค็งสม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภายใน 1538 ต่อ 5705
หัวหน้าหน่วยแผนและพัฒยาองค์กร
จารุพรรณี  คณโฑเงิน
นักวิชาการศึกษา
ภายใน 1538 ต่อ 5704
จิตศนัย เนียมสะอาด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ภายใน 1538 ต่อ  5706
E-mail :
สีห์สุระ  จูฑะศิลปิน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ภายใน 1538 ต่อ  5708