หัวหน้างานแผนและพัฒนาองค์กร
ภายใน 1538 ต่อ 5706
ชนัญชิดา เค็งสม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภายใน 1538 ต่อ 5705
จารุพรรณี  คณโฑเงิน
นักวิชาการศึกษา
ภายใน 1538 ต่อ 5703
กรพินธ์ ศุกรีรัตน์
Kornrapin Sukreerat
นักวิชาการนโยบายและแผน
ภายใน 1538 ต่อ  5704
สีห์สุระ  จูฑะศิลปิน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ภายใน 1538 ต่อ  5708