กันทิมา จันทร์อำไพ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ
ภายใน 1538 ต่อ 5706
ชนัญชิดา เค็งสม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภายใน 1538 ต่อ 5705
ณัฐฐิญา  ประยูรศักดิ์สกุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภายใน 1538 ต่อ 5708

หน่วย สารสนเทศ

ธีรยุทธ คงคาหลวง
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์
ภายใน 1538 ต่อ 5503