กันทิมา จันทร์อำไพ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้างานแผนและพัฒนาองค์กร
ภายใน 1538 ต่อ 5706
ชนัญชิดา เค็งสม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภายใน 1538 ต่อ 5705
จารุพรรณี  คณโฑเงิน
นักวิชาการศึกษ่า
ภายใน 1538 ต่อ 5703
สีห์สุระ  จูฑะศิลปิน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ภายใน 1538 ต่อ  5708