หัวหน้างานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
วาสนา สุระขันธ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภายใน 1538 ต่อ 5303

หน่วย อาคารและสถานที่

หัวหน้าหน่วยงานอาคารและสถานที่
มัลลิกา วังศิริ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภายใน 1538 ต่อ 5722
สุรินทร์ วงษ์โทน
พนักงานสถานที่
ภายใน 1538
วิโรจน์ อยู่วงษ์อั๋น
พนักงานสถานที่
ภายใน 1538 ต่อ 1101
นิตยา อุบลแย้ม
แม่บ้าน
 ภายใน 1538
อุษา พัธชนจันทร์
แม่บ้าน
ภายใน 1538

ศสิฏา พัดทาบ
แม่บ้าน
ภายใน 1538 ,1737

.
คนสวน
ภายใน 1538 ต่อ 1101

หน่วย ยานพาหนะและซ่อมบำรุง

หัวหน้าหน่วยยานพาหนะและซ่อมบำรุง
จิณัฐตา ไม้หอม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภายใน 1538 ต่อ 5700
พงษ์เทพ เจริญนา
พนักงานขับรถยนต์
ภายใน 1538 ต่อ 1101
พิภัช ขำปลื้มจิต
พนักงานขับรถยนต์
ภายใน 1538 ต่อ 1101
นิติกร สูงรัง
พนักงานขับรถยนต์
ภายใน 1538 ต่อ 1101
ณัธวุฒิ เกตุเกล้า
พนักงานขับรถยนต์
ภายใน 1538 ต่อ 1101
ไพวรรณ์ สุขศรี
ช่างประปา
ภายใน 1538 ต่อ 1101
ยุทธนา สมรูป
ช่างเทคนิค
ภายใน 1538 ต่อ 5101
เทียนชัย ไชยริปู
ช่างไฟฟ้า
ภายใน 1538 ต่อ 5101
ธีรยุทธ คงคาหลวง
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์
ภายใน 1538 ต่อ 5503