ปิยวรรณ โวทาน
นักวิชการการเงินและบัญชี ชำนาญการ
หัวหน้างานคลังและพัสดุ
ภายใน 1538 ต่อ 5719

หน่วย การเงินและบัญชี

สมพิศ ทิมเทศ
นักวิชาการเงินและบัญชี
ภายใน 1538 ต่อ 5715
รุจาภา แว่นแก้ว
นักวิชาการเงินและบัญชี
ภายใน 1538 ต่อ 5719

หน่วย พัสดุ

ชยานันท์ โตจำนงค์
นักวิชาการพัสดุ
ภายใน 1538 ต่อ 5723
วนิดา สรรพคุณ
นักวิชาการพัสดุ
ภายใน 1538 ต่อ 5721
นงค์นุช  ขำเลิศ
เจ้าหน้าที่บิหารงานทั่วไป
ภายใน 1538 ต่อ 5721