วนิดา กมลจินดา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 7
หัวหน้างานงานนโยบายและแผน
ภายใน 1538 ต่อ 5716
mail : fecowdk@ku.ac.th
จารุพรรณี  คณโฑเงิน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภายใน 1538 ต่อ 5703