ภคพงศ์ พวงศรี
นักวิชาการศึกษา
หัวหน้างานบริการการศึกษา
โทร.ภายใน 1538 ต่อ 5204

หน่วย ทะเบียนและประมวลผล

อุทัยวรรณ มูลพันธุ์
นักวิชาการศึกษา
ภายใน 1538 ต่อ 5206
รัตติยา สาระโท
นักวิชาการศึกษา
ภายใน 1538 ต่อ 5204

หน่วย กิจการนิสิต

หน่วย งานโสตทัศนศึกษา

สัญชัย  ทองขาว
นักวิชาการศึกษา
ภายใน 1538 ต่อ 5206
   Mail: fecoscth@ku.ac.th

สมชาย ตามบุญ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ภายใน 1538 ต่อ 5211
Mail: fecoctb@ku.ac.th

หน่วย ส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ ห้องสมุดพิทยาลงกรณ

วารุณี โพนทัน
บรรณารักษ์
โทร.0-2940-7133 ต่อ 1534
นิธิดา พรหมศรีสุข
พนักงานธุรการ
โทร.0-2940-7133 ต่อ 1534
จารวี ดอกพุฒ
พนักงานห้องสมุด
โทร.0-2940-7133 ต่อ 1534
สุนิสา อำยะธรรม
พนักงานสถานที่
โทร.0-2940-7133 ต่อ 1534