ภคพงศ์ พวงศรี
นักวิชาการศึกษา
หัวหน้างานบริการการศึกษา
โทร.ภายใน 1538 ต่อ 5204

หน่วย ทะเบียนและประมวลผล

อุทัยวรรณ มูลพันธุ์
นักวิชาการศึกษา
ภายใน 1538 ต่อ 5206
รัตติยา สาระโท
นักวิชาการศึกษา
ภายใน 1538 ต่อ 5204

หน่วย หอสมุดและสื่อการเรียนรู้ดิจิทัล

สมชาย ตามบุญ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ภายใน 1538 ต่อ 5211
Mail: fecosctb@ku.ac.th

วรรณนิภา ชาวนา
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ภายใน 1538 ต่อ 5211
Mail:

วารุณี โพนทัน
บรรณารักษ์
โทร.0-2940-7133 ต่อ 1534
นิธิดา พรหมศรีสุข
พนักงานธุรการ
โทร.0-2940-7133 ต่อ 1534
จารวี ดอกพุฒ
พนักงานห้องสมุด
โทร.0-2940-7133 ต่อ 1534

หน่วย กิจการนิสิต

สัญชัย  ทองขาว
นักวิชาการศึกษา
ภายใน 1538 ต่อ 5206
   Mail: fecoscth@ku.ac.th