เบญจมาศ แย้มพลอย
หัวหน้างานบริหารและธุรการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภายใน 1538 ต่อ 5210
ขวัญเมือง สุจริต 
บุคลากรปฏิบัติการ
ภายใน 1538 ต่อ 5203
นิสรา  รุ่งเรือง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภายใน 1538 ต่อ 5203
นางสาวจินตนา บุญสวุรรณ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภายใน 1538 ต่อ 5204
ศุภกานต์  วิริยะเสถียร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภายใน 1538 ต่อ 5703
  
กัญจน์ณัฏฐ์  อยู่ถนอม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภายใน 1538 ต่อ 5704
อัญชลี  นวลมณี
พนักงานรับโทรศัพท์
ภายใน 1538 ต่อ 0
ศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมบุรี
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
ภายใน 1538 ต่อ 0