เบญจมาศ แย้มพลอย
ผู้บริหาร
รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ 
ภายใน 1538 ต่อ 5210
ปิยวรรณ โวทาน
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
หัวหน้างานคลังและพัสดุ
ภายใน 1538 ต่อ 5715
เบญจมาศ แย้มพลอย
ผู้บริหาร
หัวหน้างานอำนวยการและทรัพยากรบุคคล
ภายใน 1538 ต่อ 5210
ภคพงศ์ พวงศรี
นักวิชาการศึกษา
หัวหน้างานบริการการศึกษา
ภายใน 1538 ต่อ 5204
กันทิมา จันทร์อำไพ
เจ้าหน้าที่บริการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้างานแผนและพัฒนาองค์กร
ภายใน 1538 ต่อ 5706
สุชาดา หงษ์ทอง
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
หัวหน้างานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
ภายใน 1538 ต่อ 5720