วนิดา กมลจินดา
ผู้บริหาร
รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะฯ
ภายใน 1538 ต่อ 5714
เบญจมาศ แย้มพลอย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หัวหน้างานบริหารและธุรการ 
ภายใน 1538 ต่อ 5210
ภคพงศ์ พวงศรี
นักวิชาการศึกษา
หัวหน้างานบริการการศึกษา
ภายใน 1538 ต่อ 5204
วนิดา กมลจินดา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
หัวหน้างานนโยบายและแผน
ภายใน 1538 ต่อ 5716
ปิยวรรณ โวทาน
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
หัวหน้างานบัญชีและการเงิน
ภายใน 1538 ต่อ 5715
สุชาดา หงษ์ทอง
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
หัวหน้างานพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ
ภายใน 1538 ต่อ 5720
กันทิมา จันทร์อำไพ
เจ้าหน้าที่บริการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ
ภายใน 1538 ต่อ 5706