เบญจมาศ แย้มพลอย
ผู้บริหาร
รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะฯ
ภายใน 1538 ต่อ 5210
ภคพงศ์ พวงศรี
นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการ
หัวหน้างานบริการการศึกษา
ภายใน 1538 ต่อ 5204
เบญจมาศ แย้มพลอย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฎิบัติการ
หัวหน้างานอำนวยการและทรัพยากรบุคคล
ภายใน 1538 ต่อ 5210
กันทิมา จันทร์อำไพ
เจ้าหน้าที่บริการงานทั่วไป
ชำนาญการ
หัวหน้างานแผนและพัฒนาองค์กร
ภายใน 1538 ต่อ 5706
ปิยวรรณ โวทาน
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ
หัวหน้างานคลังและพัสดุ
ภายใน 1538 ต่อ 5715
สุชาดา หงษ์ทอง
นักวิชาการพัสดุ
ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
ภายใน 1538 ต่อ 5720