เบญจมาศ แย้มพลอย
ผู้บริหาร
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
ภายใน 1538 ต่อ 5714
ภคพงศ์ พวงศรี
นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการ
หัวหน้างานบริการการศึกษา
ภายใน 1538 ต่อ 5204
นิสรา  รุ่งเรือง
นักทรัพยากรบุคคล
หัวหน้างานอำนวยการและทรัพยากรบุคคล
ภายใน 1538 ต่อ 5203
ชนัญชิดา เค็งสม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หัวหน้างานแผนและพัฒนาองค์กร
ภายใน 1538 ต่อ 5706
วาสนา สุระขันธ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หัวหน้างานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
ภายใน 1538 ต่อ 5303
ปิยวรรณ โวทาน
นักวิชาการเงินและบัญชี  ชำนาญการ
หัวหน้างานคลังและพัสดุ
ภายใน 1538 ต่อ 5715