ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ เหล่าสุทธิ
รองผู้อำนวยการฝ่ายตีพิมพ์เผยแพร่
Email: fecotrl@ku.ac.th