ดร.พรชัย ศุภวิทิตพัฒนา
หัวหน้าภาควิชาสหกรณ์
E-mail :   fecopcsv@ku.ac.th

ผศ.ดร.ณคุณ ธรณีนิติญาณ
รองหัวหน้าภาควิชาสหกรณ์ฝ่ายบริหาร
E-mail :  feconht@ku.ac.th

ผศ.ดร.อรรถพล สืบพงศกร
รองหัวหน้าภาควิชาสหกรณ์ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
E-mail :   fecoapsu@ku.ac.th

ดร.พิมพ์พร โสววัฒนกุล
รองหัวหน้าภาควิชาสหกรณ์ฝ่ายวิชาการ
E-mail : fecoppso@ku.ac.th

ดร.กนกอร สีมานนท์
ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาสหกรณ์และเลขานุการ
E-mail :  fecokos@ku.ac.th