ดร.พรชัย ศุภวิทิตพัฒนา
หัวหน้าภาควิชาสหกรณ์
E-mail :   fecopcsv@ku.ac.th

ผศ.ดร.ณคุณ ธรณีนิติญาณ
รองหัวหน้าภาควิชาสหกรณ์ฝ่ายบริหาร
E-mail :  feconht@ku.ac.th

ผศ.ดร.อรรถพล สืบพงศกร
รองหัวหน้าภาควิชาสหกรณ์ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
E-mail :   fecoapsu@ku.ac.th

ผศ.ดร.พิมพ์พร โสววัฒนกุล
รองหัวหน้าภาควิชาสหกรณ์ฝ่ายวิชาการ
E-mail : fecoppso@ku.ac.th

ผศ.ดร.ศศิภา พจน์วาที
รองหัวหน้าภาควิชาสหกรณ์ฝ่ายประกันคุณภาพ
E-mail :

นางนาตยา  สุวรรณสาโรจน์
เลขานุการภาควิชาสหกรณ์
E-mail : feconys@ku.ac.th