ดร.พรชัย  ศุภวิทิตพัฒนา
Supavititpattna,Pornchai,D.B.A.
(หัวหน้าภาควิชาสหกรณ์)
E-mail :   fecopcsv@ku.ac.th

Code: G 3028

ผศ.ดร.อรรถพล   สืบพงศกร
Suebpongsakorn , Auttapol,Ph.D. Asst.Prof.
(รองหัวหน้าภาควิชาสหกรณ์ฝ่ายวิจัย วิเทศสัมพันธ์และกิจการนิสิต)
E-mail :   fecoapsu@ku.ac.th

Code: G 3038

ผศ.ดร.ณคุณ   ธรณีนิติญาณ
Thoraneenitiyan, Nakhun,Ph.D. Asst.Prof.
(รองหัวหน้าภาควิชาสหกรณ์ฝ่ายบริหาร)
E-mail :  feconht@ku.ac.th

Code: G 3037

ดร. พิมพ์พร     โสววัฒนกุล
 Sowawattanakul ,Phimphorn,Ph.D.
(รองหัวหน้าภาควิชาสหกรณ์ฝ่ายวิชาการ)
E-mail : fecoppso@ku.ac.th
Code: G 3036

ดร.กนกอร สีมานนท์
Seemanon ,Kanokon ,Ph.D.
(ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาสหกรณ์ฝ่ายประกันคุณภาพ

และเลขานุการภาควิชาสหกรณ์)

E-mail :  fecokos@ku.ac.th
Code: G 3032

รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์
Sanguanwongse, Vijitsri , Dr. rer. soc. oec .
Assoc.Prof.
E-mail : fecovss@ku.ac.th

Code: G 3030

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์  กู้เจริญประสิทธิ์
Koojaroenprasit, Narong,D.B.A.
Asst.Prof.
E-mail :  feconrk@ku.ac.th

Code: G 3029

อาจารย์ ธิดารัตน์ คุ้มกิจ
Kumkit ,Tidarat
E-mail : fecotrk@ku.ac.th
Code: G 3033