รองศาสตราจารย์ ดร. โสมสกาว  เพชรานนท์
หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร. ศิวพงศ์ ธีรอำพน
รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร. วุฒิยา  สาหร่ายทอง
รองหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พุฒิพัฒน์   ทวีวชิรพัฒน์
รองหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ฝ่ายกิจการนิสิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยะพรรณ  ช่างวัฒนชัย
รองหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ฝ่ายการเงินและบัญชี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนสิน  ถนอมพงษ์พันธุ์
รองหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

รองศาสตราจารย์.ดร. วิษณุ อรรถวานิช
รองหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ