นางสาวกชกร ธรรมโอรส
ตำแหน่ง : เลขานุการภาควิชาฯ (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
หน้าที่ : ควบคุม ดูแล และบริหารจัดการทั่วไปในสำนักงาน
ต่อ : 102

นางสาวณัฎฐิยา วิเทศประเสริฐกุล
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
หน้าที่ : งานการเงินโครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ
ต่อ : 147

นางสาวสุนีย์ ภัทรประทีป
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
หน้าที่ : งานการเงินโครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ
ต่อ : 149

นางสาวอรวรรณ ฟองแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
หน้าที่ : งานการเงินภาควิชาฯ
ต่อ : 103

นางสาวนิดา แสนเศษ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน้าที่ : ด้านกิจกรรมนิสิต และงานสนับสนุนอาจารย์ในภาควิชาฯ
ต่อ : 164

นายณรงรัตน์ สุขอนันต์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน้าที่ : กิจกรรมหลักสูตรธุรกิจการเกษตร
ต่อ : 157

นางสาวแสงรวี ยิ้มจู
ตำเเหน่ง : นักวิชาการศึกษา (ผู้จัดการโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ)
หน้าที่ : ควบคุม ดูเเล บริหารด้านบริการวิชาการ
ต่อ : 155

นายอาทิตย์ ยิ้มแย้ม
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
หน้าที่ : งานด้านการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
ต่อ : 159

นางสาวนุสรา บัวปลอด
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
หน้าที่ : งานสารบรรณ
ต่อ : 101, 201

นางสาวลักษมณ ปิตานนท์ชัย
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน้าที่ : งานด้านการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร
ต่อ : 146

นางสาวอรอนงค์ กอขอ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน้าที่ : พัสดุและครุภัณฑ์
ต่อ : 163