ผศ.ดร. กัมปนาท วิจิตรศรีกมล
หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
Email : fecoknv@ku.ac.th
Ph.D. (Agricultural and Environmental Economics), University of Giessen, Germany

ผศ.ดร. กุลภา กุลดิลก
รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายบริหาร
E-mail : kulapa.k@ku.ac.th
Ph.D. (Agricultural Economics) Newcastle University, UK.

ผศ.ดร. เออวดี เปรมัษเฐียร
รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายการเงิน
E-mail: fecoadu@ku.ac.th
Ph.D. (Economics), Utah State University, USA

ผศ.ดร. รวิสสาข์ สุชาโต
รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายวิชาการ
E-mail : ravissa.s@ku.ac.th
Ph.D. (Agricultural and Resource Economics), University of Maryland, U.S.A

ดร. อารียา โอบิเดียกวู
รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายวิจัย
E-mail : areeya.m@ku.ac.th
Ph.D. (Agricultural Economics), University of Hohenhiem

ดร. อุชุก ด้วงบุตรศรี
รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสารสนเทศ
E-mail : uchook@gmail.com
Ph.D. Agricultural Food & Resource Economics, Michigan State University

ดร. สุวรรณา สายรวมญาติ
รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายกิจการนิสิต
E-mail : fecosnsa@ku.ac.th
Ph.D. (Agricultural and Food Economics), University Of Reading, United Kingdom

คุณกชกร ธรรมโอรส
เลขานุการภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
E-mail : kochakorn11@gmail.com