สำหรับนิสิต

  • ระบบสารสนเทศนิสิต
    – เว็บลงทะเบียนเรียนสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) คลิก
  • ระบบระเบียนประวัตินิสิตใหม่
    – เว็บกรอกระเบียนประวัตินิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา คลิก
  • ระบบเกรดออนไลน์ คลิก
  • ระบบประเมินการเรียนการสอน คลิก
  • ระบบคำร้องขอเอกสารการศึกษา คลิก

งานบริการการศึกษา

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ KU80 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดู Live! ย้อนหลัง >> https://www.facebook.com/essecoku/videos/704976136746064/

มีข้อมูลที่สำคัญๆ สำหรับการใช้ชีวิตในคณะเศรษฐศาสตร์และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงทะเบียน https://forms.gle/tdiukvnWmkvLs18Z6

คู่มือนิสิตใหม่ 2563
https://drive.google.com/…/1IGwqCU2xgAdU20E8nAVf6eeqz…/view…

ข้อมูลเรื่องทุน วินัยนิสิต การเรียนการสอน และการใช้ชีวิต
https://drive.google.com/…/18VHvWWQfdSfLqIJy_XfH9hwEr…/view…

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

แบบยื่นคำร้องทั่วไปการลงทะเบียน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เพื่อให้บริการนิสิตสำหรับยื่นเอกสารคำร้องการศึกษาระดับปริญญาตรีในช่วงการปิดมหาวิทยาลัยเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย งานบริการการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์จึงขอปรับรูปแบบการรับส่งคำร้องของนิสิตให้เป็นระบบทางไกลโดยนิสิตไม่ต้องมาดำเนินการด้วยตนเองจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

📌 ขั้นตอน
1 นิสิตกรอกข้อมูลในระบบ(เตรียมเอกสาร file แนบให้ครบถ้วน)
2 งานบริการพิมพ์เอกสารนิสิตและรวบรวมส่งภาควิชา(ถ้ามี) ทุกวันจันทร์
3 ภาควิชารับเอกสารคำร้องเสนอ อ.ที่ปรึกษา หัวหน้าภาควิชาลงนาม อังคาร-พฤหัสบดี
4 งานบริการรับคำร้องคืนจากภาควิชาเพื่อเสนอคณบดีลงนามทุกวันศุกร์
5 งานบริการส่งคำร้องนิสิตต่อยังสำนักบริหารการศึกษาทุกวันจันทร์
6 นิสิตตรวจสอบผลการดำเนินการ

📢 การขอผ่อนผันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
❗️ดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2563 ถึง วันที่ 5 กรกฎาคม 2563❗️
👉🏻นิสิตชั้นปีที่ 1 รหัส 63 (KU80)
กรณี 1 : นิสิตที่สามารถชำระค่าเทอมได้เลย – ทางมหาวิทยาลัยมีการแบ่งงวดชำระค่าเทอมเป็น 3 งวด
กรณี 2 : นิสิตที่มีปัญหาด้านการเงิน และต้องการผ่อนผัน – ให้สแกน QR code รูปด้านซ้าย หรือ เข้าลิ้งค์ด้านล่าง เพื่อกรอกข้อมูล
📍https://forms.gle/ZcaeoZAixBgMrdm89
*หมายเหตุ : ให้ใช้อีเมลของทางมหาวิทยาลัยในการกรอก google form

👉🏻นิสิตชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ดำเนินการดังนี้
-นิสิตเขียนคำร้องขอผ่อนผัน โดยให้ อ.ที่ปรึกษา หัวหน้าภาควิชา และคณบดีลงนาม(นิสิตติดต่อคณะว่าจะให้ส่งเอกสารด้วยตนเอง/ให้ติดต่อทำเรื่องอย่างไร)
สามารถดาวน์โหลดคำร้องโดยสแกน QR code รูปด้านขวา หรือ เข้าลิ้งค์ด้านล่าง
📍https://registrar.ku.ac.th/…/01/1.คำร้องขอลงทะเบียนเรียน.pdf
ให้นิสิตติ๊กช่องที่ 5 ขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา เมื่อเอกสารลงนามครบแล้ว (สามารถลงนามทางอิเล็กทรอนิกส์ได้)สามารถถ่ายรูป/สแกนส่งไปที่ อีเมล registrar@ku.ac.th

 

 ใบคำร้องตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
 แบบการขอเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนเรียน
 แบบขอใช้บริการยืมโสตทัศนูปกรณ์

 

ติดตาม งานบริการการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

https://www.facebook.com/essecoku/

วิธีการสอน Microsoft Teams

ข้อควรรู้สำหรับนิสิต ด้านกฎหมาย