ปริญญาโท ภาคปกติ

ระดับปริญญาโท 5 หลักสูตร

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (ภาคภาษาอังกฤษ)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

ปริญญาโท ภาคพิเศษ

ระดับปริญญาโท 4 หลักสูตร

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาธุรกิจการเกษตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

หมายเหตุ

* มีเปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษด้วย