ปริญญาตรี ภาคปกติ

ระดับปริญญาตรี 6 หลักสูตร

หลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การประกอบการ)

หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตรปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์

หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร

หลักสูตรปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ)

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ปริญญาตรี ภาคพิเศษ

ระดับปริญญาตรี 4 หลักสูตร

หลักสูตรปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์

หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร

หมายเหตุ

* รับตรงผ่านระบบการรับของมหาวิทยาลัยฯ หมายถึงโควต้าพิเศษในภูมิภาค นักกีฬา หรือผู้มีความสามารถพิเศษซึ่ง สำนักทะเบียนและประมวลผล เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
** รับตรงโดยสาขาวิชา คณะ หรือโครงการพิเศษ นั้น ๆ