ดร.ศักดิ์สิทธิ์  บุศยพลากร
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

รองศาสตราจารย์ ดร.ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาณี หาญพัฒนะนุสรณ์
รองคณบดีฝ่ายการเงินและบัญชี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นนทร์ วรพาณิชช์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนา  สมพรเสริม
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ

ดร.กนกอร สีมานนท์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร

รองศาสตราจารย์ ดร.อิสริยา บุญญะศิริ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

ดร.ณิธิชา ธรรมธนากูล

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

รองศาสตราจารย์ ดร.โสมสกาว  เพชรานนท์
หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท วิจิตรศรีกมล
หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
ดร.พรชัย ศุภวิทิตพัฒนา
หัวหน้าภาควิชาสหกรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ เหล่าสุทธิ
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

รองศาสตราจารย์ จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนสิน ถนอมพงษ์พันธ์
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์กิจการนานาชาติ

ดร.กนกอร สีมานนท์
เลขานุการคณะกรรมการประจำคณะฯ

นางเบญจมาศ แย้มพลอย
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ