รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

ดร.ศักดิ์สิทธิ์  บุศยพลากร
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.เรวัตร ธรรมาอภิรมย์
รองคณบดีฝ่ายวิจัย

รองศาตราจารย์ ดร.สุภาณี หาญพัฒนะนุสรณ์
รองคณบดีฝ่ายการเงินและบัญชี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นนทร์ วรพาณิชช์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนา  สมพรเสริม
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ

ดร.กนกอร สีมานนท์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสริยา บุญญะศิริ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.โสมสกาว  เพชรานนท์
หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท วิจิตรศรีกมล
หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
ดร.พรชัย ศุภวิทิตพัฒนา
หัวหน้าภาควิชาสหกรณ์
รองศาสตราจารย์ ดร.เรวัตร ธรรมาอภิรมย์
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

รองศาสตราจารย์ จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ  ดะลุณเพธย์
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์กิจการนานาชาติ

ดร.กนกอร สีมานนท์
เลขานุการคณะกรรมการประจำคณะฯ

นางสาววนิดา กมลจินดา
รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ