วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นนำด้านเศรษฐศาสตร์  สร้างความรู้ คู่คุณธรรมสู่ชุมชน

พันธกิจ

  1. สร้างบัณฑิตและผู้นำที่มีความรู้ มุ่งมั่น สร้างสรรค์ มีจิตสำนึก เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ และความเสมอภาคทางสังคม
  2. สร้างพลังและขับเคลื่อนเครือข่ายวิจัย และบริการวิชาการทางเศรษฐศาสตร์ ทั้งภายในและภายนอก ทั้งระดับชาติและนานาชาติ เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์
  3. มีการบริหารอย่างมีธรรมาภิบาลและพัฒนาบุคลากรของคณะให้มีความพร้อมและทันกาลกับกระแสการเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีของโลก

ประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 การส่งเสริมการใช้หลักเศรษฐศาสตร์เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

เป้าประสงค์ : เพื่อพัฒนาการการบริการวิชาการที่ตอบสนองต่อชุมชนและสังคม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนางานวิจัยสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ

เป้าประสงค์ : เพื่อสร้างงานวิจัยที่ตอบโจทย์ตามยุทธศาสตร์งานวิจัยแห่งชาติที่นำไปใช้ในการแก้ปัญหาของชุมชนและสังคม พร้อมทั้งสร้างนักวิจัยและผลงานวิชาการที่มีคุณภาพในระดับชาติและนานาชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาของนิสิตและอาจารย์สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับสากล

เป้าประสงค์ : เพื่อผลิตบัณฑิตด้านเศรษฐศาสตร์ที่มีคุณภาพ รับผิดชอบต่อสังคมและดำรงตนเป็นคนดี มีจริยธรรมภายใต้ความหลากหลายของวัฒนธรรมนานาชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 การเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการดำเนินงานตามภารกิจและการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน

เป้าประสงค์ : เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

เอกลักษณ์ ECON KU

E : Excellency (ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ)
C : Commitment (ความุ่งมั่น และรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม)
O : Open-minded (การเปิดใจรับการเปลี่ยนแปลง)
N : Networking (การสร้างเครือข่าย)
K : Knowledge Creation and Moral Obligation (การสร้างสรรค์องค์ความรู้ควบคู่คุณธรรมจริยธรรม)
U : Unity (การรู้จักสามัคคี)

ค่านิยมองค์กร

เรียนรู้ ทุ่มเท มุ่งมั่น ทันกาล