Home / Praew

Praew

ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 4 อัตรา

ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่บัดน …

Read More »

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

คณะเศรษฐศาสตร์ เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัด ภาควิชา …

Read More »

ประกาศผลการคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะเศรษฐศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการศ …

Read More »

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เชิญชวนขอรับสมัครทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เชิญชวนนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับที่สูงกว่าปริญญาตรีในสถาบันการศึกษาระดับ …

Read More »

ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ ประจำภาควิชาสหกรณ์ จำนวน 3 อัตรา

คณะเศรษฐศาสตร์ขยายเวลาการับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสหก …

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งช่างไฟฟ้า

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งช่างไฟฟ้า สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะเศรษฐศาสตร์

Read More »

วันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย ครบรอบปีที่ 52

รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ เข้ามอบแจกันดอกไม้แด่ รองศาสตราจารย์ ดร.สม …

Read More »

รางวัลองค์กรรักษ์สุขภาพ

รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ เข้ารับรางวัลองค์กรรักษ์สุขภาพ จากสำนักการ …

Read More »

Double Degree 4+1 ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาคต้น ปีการศึกษา 2562

โครงการเรียนล่วงหน้า ระดับบัณฑิตศึกษาร่วมกันระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะเศรษฐศาสตร์ ภาคต้น ปีการศึ …

Read More »

โครงการพิเศษหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ Doctor of Philosophy (Economics) กำหนดการรับสมัครนิสิตใหม่ รุ่นที่ 10 ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

โครงการพิเศษหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ Doctor of Philosophy (Economics) กำหนดการร …

Read More »