Home / Praew

Praew

ขยายเวลารับสมัคร ทุนกองทุนพัฒนานิสิต ประเภททุนช่วยงาน วันนี้ถึง 31 สิงหาคม 2561

ขยายเวลารับสมัคร ทุนกองทุนพัฒนานิสิต ประเภททุนช่วยงาน วันนี้ถึง 31 สิงหาคม 2561

Read More »

กำหนดสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษา ทุนอินทรทัต ทุน รศ.ดร.ชูชีพ – คุณขนิษฐา พิพัฒน์ศิถี และทุนกองทุนพัฒนานิสิต คณะเศรษฐศาสตร์

กำหนดสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษา ทุนอินทรทัต ทุน รศ.ดร.ชูชีพ – คุณขนิษฐา พิพัฒน์ศิถ …

Read More »

ยื่นเอกสารขอจบการศึกษา วันนี้ – 4 กันยายน 2561

นิสิตที่คาดว่าจะจบการศึกษาในภาคต้น 2561 ให้ยื่นเอกสารขอจบการศึกษา ได้ตั้งแต่วันนี้ – 4 กันยายน …

Read More »

กิจกรรมมอบเหรียญเรียนดี นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นนทร์ วรพาณิชช์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสริยา บุญญ …

Read More »

Programming for your FUTURE

คณะเศรษฐศาสตร์เปิดอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้นิสิตที่กำลังจะจบการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบั …

Read More »

ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ …

Read More »

โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรแก่ครูแนะแนว

เมื่อวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัด “โครงการประชาสัมพันธ์หลั …

Read More »

มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครให้ทุนการศึกษา นิสิต มก.บางเขน

มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครให้ทุนการศึกษา นิสิต มก.บางเขน ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี …

Read More »

เปิดรับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร จำนวน 1 อัตรา

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร เปิดรับสมัครคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ( …

Read More »