Home / ข่าวประกันคุณภาพ / กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย ระดับหลักสูตร”

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย ระดับหลักสูตร”

วันพุธที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น.

งานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย ระดับหลักสูตร” โดยมีคณาจารย์ บุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์เข้าร่วมในการรับฟังครั้งนี้ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการจัดทำการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยระหว่างหลักสูตร และมีรูปแบบการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตรของคณะ

วิทยากรในการบรรยายครั้งนี้ ได้แก่
1. รศ.นงนุช อังยุรีกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ
2. ผศ.รสดา เวษฎษพันธุ์ อาจารย์ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์
3. ดร.สมหมาย อุดมวิทิต อาจารย์ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์
4. นางปิยวรรณ โวทาน หัวหน้างานการเงินและบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์

ณ ห้องประชุม EC 5628 ชั้น 6 อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

About Praew

Check Also

ประกาศผลการพิจารณารางวัลคุณภาพคณะเศรษฐศาสตร์ “EQA Award” ประจำปี 2560

ประกาศผลการพิจา …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *