Home / สมุดโทรศัพท์ เบอร์ติดต่อภายใน

สมุดโทรศัพท์ เบอร์ติดต่อภายใน

คณะเศรษฐศาสตร์ หมายเลขโทรศัพท์ ภายใน
หมายเลขโทรศัพท์กลาง
0-2579-2019, 0-579-1544, 0-2579-9579 1538, 1536
โทรสาร ต่อ 5718 (สำหรับต่อ)
สำนักงานคณบดี/รองคณบดี
รศ.ดร.วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์ คณบดี 5701
รองคณบดีฝ่ายบริหาร 5713
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 5710
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต 1301 ต่อ 207
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 5601
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ  5711
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต  1301 ต่อ 304
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร 5712
หัวหน้าภาควิชา/ผู้อำนวยการ/
ดร.ศักดิ์สิทธิ์  บุศยพลากร หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 1301 ต่อ 201
ดร.เดชรัต  สุขกำเนิด หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร 2301 ต่อ 104
ดร.พรชัย ศุภวิทัตพัฒนา หัวหน้าภาควิชาสหกรณ์ 1535,1539 ต่อ 111
ผศ.ดร.กัมปนาท  เพ็ญสุภา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ 1748 ต่อ 18
รศ.จุฑาทิพย์  ภัทราวาท ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 0 2579 5578
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์บัณฑิตศึกษา 1301 ต่อ 404
นางสาววนิดา  กมลจินดา รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ 5714
เลขานุการคณะกรรมการประจำคณะ 1541,1740-1742 ต่อ 404
สำนักงานเลขานุการ/สำนักงาน/งาน
งานบริหารทั่วไป/บุคคล/ธุรการ
นางสาวเบญจมาศ  แย้มพลอย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป / หัวหน้างานบริหารและธุรการ 5210
นางขวัญเมือง  สุจริต บุคลากรปฏิบัติการ 5203
นางสาวจุฬาศิริ  น้ำผึ้ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5202
นางสาวนิสรา  รุ่งเรือง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5203
นางงสาวศิมาภรณ์  มูลพันธุ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5704
รับส่งเอกสาร
นายศักดิ์สิทธิ์  เอี่ยมบุรี พนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ 2 0
นางอัญชลี  นวลมณี พนักงานธุรการ ส 3 0
บริการการศึกษา
นายภคพงศ์  พวงศรี นักวิชาการศึกษา / หัวหน้างานบริการการศึกษา 5204
นางสาวรัตติยา  สาระโท นักวิชาการศึกษา 5204
นางสาวอุทัยวรรณ  มูลพันธุ์ นักวิชาการศึกษา 5206
กิจการนิสิต
นักวิชาการศึกษา 5205
นายสัญชัย  ทองขาว นักวิชาการศึกษา 5206
โครงการปริญญาตรี นานาชาติ   (EEBA)
นายวัฒนชัย ทองธีรภาพ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป / ผู้จัดโครงการ EEBA / ผู้อำนวยการ 5602
Prof.Matthew P.Downs Consultant, International Programs Advisor 5602
นางสาวญาณี  จรูญรัตนสกุล นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวปาณนาถ  วงษ์โทน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 5603
นางสาวอัญชลี  เตียวโล่ นักวิชาการศึกษา 5603
นางสาวกาญจนา นิติกรวรากุล นักวิเทศสัมพันธ์ 5603
นางสาววนิดา  กำมณี นักวิเทศสัมพันธ์ 5603
นางสาวจุฑารัตน์  แก้วกองนอก เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5603
นางสาวสุภาวดี  เจริญสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  5603
เครื่องมือโสตทัศนศึกษา
นายสมชาย  ตามบุญ  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา  5211
ประกันคุณภาพการศึกษา
นางสาวกันทิมา  จันทร์อำไพ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ / หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 5706
นางสาวณัฐธิภา  เค็งสม  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  5705
นางณัฐฐิญา  ประยูรศักดิ์สกุล  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5705
งานสารสนเทศ , web site 
   นักวิชาการคอมพิวเตอร์  5708
นางสาวจารุณันท์  แสงศิริ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  5708
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  Lab 5
นายธีระยุทธ  คงคาหลวง  ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์  5503
 งานการเงิน/บัญชี
 นางปิยวรรณ  โวทาน นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ / หัวหน้างานการเงินและบัญชี 5715
 นางสาวรุจาภา  แว่นแก้ว  นักวิชาการเงินและบัญชี 5719
 นางสาวสมพิศ  ทิมเทศ  นักวิชาการเงินและบัญชี 5719
 งานพัสดุ สถานที่ พาหนะ
 นางสุชาดา  หงษ์ทอง  นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ / หัวหน้างานพัสดุ อาคาร สถานที่ และ ยานพาหนะ  5720
 พัสดุ จัดซื้อ จัดจ้าง
 นางสาววนิดา  สรรพคุณ  นักวิชาการพัสดุ  5721
 สถานที่
 นางพรชนิตว์  ชินวงศ์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  5722
 นางสาวมัลลิกา  วังศิริ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  5717
 พัสดุ ครุภัณฑ์
นางสาวชยานันท์  โตจำนงค์ นักวิชาการพัสดุ 5723
ห้องช่าง
นายเทียนชัย  ไชยปุริ ช่างไฟฟ้า 5101
นายไพวรรณ  สุขศรี ช่างประปา ช 2
นายยุทธนา  สมรูป ช่างเทคนิค 5101
ห้องคิวซี (หลังอาคาร1)
นายณัฐวุฒิ  เกตุเกล้า พนักงานขับรถยนต์
นายนิติกร  สูงรัง พนักงานขับรถยนต์
นายพงษ์เทพ  เจริญนา พนักงานขับรถยนต์
นายพิภัช  ขำปลื้มจิต พนักงานขับรถยนต์
นายวิโรจน์  อยู่วงษ์อั๋น พนักงานรักษาความปลอดภัย
นายสวง  อยู่วงษ์อั๋น พนักงานสถานที่ บ 2
นายพยนต์  หมีปลั่ง พนักงานสถานที่ บ 2
เจ้าหน้าที่ดูแลห้องเรียน/ห้องประชุม
นางสาวสุรินทร์  วงษ์โทน พนักงานสถานที่
นางสาวอุษา  พัธชนจันทร์ แม่บ้าน
นางศสิฏา  พัดทาบ แม่บ้าน
นางสาวนิตยา  อุบลแย้ม แม่บ้าน