Home / ประวัติ / พันธกิจ

พันธกิจ

  1. สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล สร้างภาพลักษณ์องค์กรให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม ปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร
  2. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศ และภูมิภาคต่างๆ
  3. สร้างสรรค์งานวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
  4. บริการวิชาการที่ตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน และสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม และนานาชาติ
  5. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม และผสมผสานความเป็นไทยเข้ากับสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม