Home / ข่าวประกันคุณภาพ

ข่าวประกันคุณภาพ

ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัยเข้าเยี่ยมชมคณะเศรษฐศาสตร์

วันที่ 6 พ.ย. 61 เวลา 10.00-11.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ …

Read More »

โครงการสัมมาทิฎฐิและศึกษาดูงาน บุคลากรสำนักงานเลขานุการ

เมื่อวันที่ 7 – 9 มิถุนายน 2560 สำนักงานเลขานุการ คณะเศรษฐศาสตร์ จัดโครงการสัมมาทิฎฐิและศึกษาด …

Read More »