Home / กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป

ขอเชิญร่วมงานวันยกย่องชมเชยบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2561

คณะเศรษฐศาสตร์ขอเชิญชวนร่วมงานวันยกย่องชมเชยบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ ปี 2561  ในวันที่ 21 ธันวาคม 2561  …

Read More »

รองศาสตราจารย์ ดร. วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น

รองศาสตราจารย์ ดร. วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น จากสมาคมศิษย์ …

Read More »

โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร เปิดรับสมัครนิสิตปริญญาโท ปีการศึกษา 2562

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เปิดรับสมัครนิสิตปริญญาโท ปีการศึกษา 2562 เรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์ เปิ …

Read More »

วันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบ 49 ปี

ดร.พรประภา คิคุทจิ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นผู้แทนคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ เข้ามอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดี …

Read More »

แถลงข่าวการยกระดับสินค้าเกษตรเข้าสู่ตลาดออนไลน์ THAITRADE.COM

งานแถลงข่าวการยกระดับสินค้าเกษตรเข้าสู่ตลาดออนไลน์ THAITRADE.COM โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เรวัตร ธรรมาอ …

Read More »

ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัยเข้าเยี่ยมชมคณะเศรษฐศาสตร์

วันที่ 6 พ.ย. 61 เวลา 10.00-11.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ …

Read More »

รับสมัคร ผู้จบปริญญาตรี ทุกสาขา ศึกษาต่อ ปริญญาโท MBE รุ่นที่ 26 ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562

โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์ กำลังเปิดขาย – และรับสมัคร ผู้จบปริญญาตรี ทุกสาข …

Read More »

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เชิญชวนขอรับสมัครทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เชิญชวนนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับที่สูงกว่าปริญญาตรีในสถาบันการศึกษาระดับ …

Read More »

วันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย ครบรอบปีที่ 52

รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ เข้ามอบแจกันดอกไม้แด่ รองศาสตราจารย์ ดร.สม …

Read More »