Home / กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป

เปิดรับสมัครแล้ว!!! Singha Biz Course 11 โครงการงฝึกงานรูปแบบพิเศษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4

เปิดรับสมัครแล้ว!!! Singha Biz Course 11 โครงการงฝึกงานรูปแบบพิเศษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4   ที่ท …

Read More »

เข้าเฝ้าถวายสักการะ เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

วันที่ 19 ธันวาคม 2561  รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศา …

Read More »

รองศาสตราจารย์ ดร. วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น

รองศาสตราจารย์ ดร. วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น จากสมาคมศิษย์ …

Read More »

โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร เปิดรับสมัครนิสิตปริญญาโท ปีการศึกษา 2562

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เปิดรับสมัครนิสิตปริญญาโท ปีการศึกษา 2562 เรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์ เปิ …

Read More »

วันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบ 49 ปี

ดร.พรประภา คิคุทจิ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นผู้แทนคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ เข้ามอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดี …

Read More »

แถลงข่าวการยกระดับสินค้าเกษตรเข้าสู่ตลาดออนไลน์ THAITRADE.COM

งานแถลงข่าวการยกระดับสินค้าเกษตรเข้าสู่ตลาดออนไลน์ THAITRADE.COM โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เรวัตร ธรรมาอ …

Read More »

รับสมัคร ผู้จบปริญญาตรี ทุกสาขา ศึกษาต่อ ปริญญาโท MBE รุ่นที่ 26 ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562

โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์ กำลังเปิดขาย – และรับสมัคร ผู้จบปริญญาตรี ทุกสาข …

Read More »