Home / Praew (page 7)

Praew

ภาพบรรยายกาศซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560

วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ภาพบรรยายกาศดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิตคณะเศรษฐศาสตร์ ร่วมการฝึกซ้ …

Read More »

ฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2

ในวันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00 น. ทางคณะเศรษฐศาสตร์กำหนดพิธีฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร …

Read More »

ปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560

วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. ทางคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการปัจฉิม …

Read More »

สัมมนาวิชาการ เรื่อง “การปรับตัวของสหกรณ์ไทยไปสู่ยุค Thailand 4.0”

วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. รศ.ดร.วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเก …

Read More »

งานเลี้ยงเกษียณ “แสดสน สุขสันต์ ผูกพัน มิรู้ลืม” ปี 2560

เมื่อวันพุธที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 18.00 น. ทางคณะเศรษฐศาสตร์จัดงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ “แส …

Read More »

ต้อนรับคณาจารย์และนิสิตปริญญาโท จาก Bogor Agricultural University, Indonesia

วันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. รศ.ดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ …

Read More »

ต้อนรับโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยเยี่ยมชมคณะ

วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 9.00 น. ผศ.อุ่นกัง แซ่ลิ้ม รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะ …

Read More »

วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจำปี 2560

ในวันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560 เวลา 9.00 น. ดร.พุฒิพัฒน์ ทวีวชิรพัฒน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต กล่า …

Read More »