Home / Praew (page 5)

Praew

การเสวนา ในหัวข้อเรื่อง “การประหยัดต่อขนาดจากการควบรวมท้องถิ่นขนาดเล็ก”

วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. รศ.ดร.วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลั …

Read More »

โครงการอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ หลักสูตร “การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ รุ่นที่ 19”

วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. รศ.ดร.วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเ …

Read More »

แนวทางปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง

วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00 น. รศ.ดร.วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาล …

Read More »

พิธีมอบทุนการศึกษา แก่นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. รศ.ดร.วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย …

Read More »

การอบรมผู้ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา กรมยุทธศึกษาทหารบก

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. รศ.ดร.วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยา …

Read More »

การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56 สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00 น. ภาพบรรยายกาศการนำเสนอผลงานทางวิชาการ สาขาเศรษฐศาสตร์ …

Read More »