Home / Praew

Praew

ภาควิชาสหกรณ์ ขยายเวลาการรับสมัคร อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 3x,xxx.-

ภาควิชาสหกรณ์ ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา ต …

Read More »

เปิดรับสมัครนิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์(ภาคพิเศษ) รุ่น 10

โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์(ภาคพิเศษ) Doctor of Philosophy (Econonomics) รุ …

Read More »

เข้าเฝ้าถวายสักการะ เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

วันที่ 19 ธันวาคม 2561  รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศา …

Read More »

รองศาสตราจารย์ ดร. วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น

รองศาสตราจารย์ ดร. วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น จากสมาคมศิษย์ …

Read More »

โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร เปิดรับสมัครนิสิตปริญญาโท ปีการศึกษา 2562

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เปิดรับสมัครนิสิตปริญญาโท ปีการศึกษา 2562 เรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์ เปิ …

Read More »

วันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบ 49 ปี

ดร.พรประภา คิคุทจิ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นผู้แทนคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ เข้ามอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดี …

Read More »

แถลงข่าวการยกระดับสินค้าเกษตรเข้าสู่ตลาดออนไลน์ THAITRADE.COM

งานแถลงข่าวการยกระดับสินค้าเกษตรเข้าสู่ตลาดออนไลน์ THAITRADE.COM โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เรวัตร ธรรมาอ …

Read More »

รับสมัครบุคคลเข้าบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้าบรรจุเป็นพนัก …

Read More »

รับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ตั้งแต่วันนี้ – 31 มกราคม 2562

คณะเศรษฐศาสตร์เปิดรับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ตั้งแต่วันนี้ – 31 …

Read More »